ANEMILERIN SNFLANDRLMAS PDF

Author: Najin Maugul
Country: Austria
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 2 June 2008
Pages: 342
PDF File Size: 3.6 Mb
ePub File Size: 9.88 Mb
ISBN: 576-4-76489-275-8
Downloads: 83895
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nikorn

Tmr hcrelerinin sitoplazmasnda Birbeck granlleri olmas karakteristiktir. Ortalama survi yldr. Ar bol diagnostik RS hcresi ve varyantlar. Alveoler kapillerlerde mikrotrombsler, pulmoner dem, fibrin eksdasyonu, hiyalen membranlar. Benign tmrlerden kavernz lenfanjiom ve kavernz hemangiom sktr.

HEMATOPOETiK SiSTEM (Patoloji – Davut Sahin)

Maltomalar low grade ekstranodal B-lenfomadr, uzun sre lokalize kalrlar. Pnomoni, S Aureus, E. Periferik B hcreli neoplazmlar matr B hcre tmrleri 3. Multipl myelomda malign plazma hcrelerinde intrasitoplazmik Russel, intrankleer Dutcher cisimleri ve kafa grafisinde zmba delii grnml litik lezyonKlinik: P gastriti, Sjgren sendromu, Hashimoto tiroiditi, kronik enterit ve kolit, bronlarakcier ve nonmukozal dokulardan tkrk bezi, meme, tiroid, orbita kaynaklanr. Kemik iliinde eritroid ncller byyerek megaloblastlara, granlosit nclleri dev metamiyelositlere dnr.

Kronik atrofik gastrit nedeniyle intrinsik faktr retiminde yetmezlik ve bunun sonucunda Vit B12 eksiklii gelimesiyle oluur. Nadir olarak posterior boynuzlardaki ganglion hcrelerinde nronlarda dejenerasyon vardr.

Kemik, beyin, bbrek, karacier, retina, penis ve akcierlerde infarkt oluur. Koaglasyon sisteminin patolojik olarak aktive olmas ve eitli dokularn mikrodolamnda mikrotrombsler olumasyla karakterizedir.

  SINDROME DE KARTAGENER PDF

Tmrde diffuz patern vardr. Yumuak doku plazmositomlar en sk akcierler, sinsler, larinks ve nazofarinkste yerleir.

Membrana yakn adet veya 1 adet santral nkleolldr. Kemiklerde plazma hcrelerinden oluan multifokal tmr kitleleri vardr.

Etkisiz – ineffektif eritropoez. Byk hacimli IgM kan akmn yavalatr; hiperviskosite sendromuna enflandrlmas olur. En bol neoplastik RS hcresi olan, dolaysyla en kt prognozlu olan tipdir. Deri bulgusu olarak generalize eksoliyatif eritroderma tablosu oluur.

Kemik iliinde de neoplastik plazma hcre infiltrasyonu ve kemiklerde litik lezyonlar oluur.

B hcreli immun cevaplarSelller immun cevap Viral enf. Duyu ve motor bozukluklarn birlikte olmas subakut kombine dejenerasyon veya kombine sistem hastal olarak adlandrlr.

HEMATOPOETiK SiSTEM (Patoloji – Davut Sahin)

Posterior mediastende ok azdr. Reed-Sternberg hcresine bezer ekilde olabilir.

Bu aamada serebriform hcrelerin hematojen yaylm ile lsemik form oluur Sezary hcreleri. Serumda M proteini saptanr. Genler ve ocuklar etkiler, kemiklerde multifokal eroziv kitleler oluur.

Hcrelerin geni, vakuoll sitoplazmalar, lineer yarkl oluklu vezikler ekirdekleri vardr. Robbins patoloji pdf indir trke mobil oyun indir okey. IgM serumda yksektir makroglobulinler ve dk sda ker Kryoglobulinemi ve Raynaud fenomeni.

  SAMSUNG SCX 4X21 SCAN TO PDF

Genellikle 2 ya ncesi oluur. Kesin tehisleri histopatolojik inceleme ve immnhistokimya ile konulur. Postpartum Sheehan sendromu hipofiz nekrozu. Lenfosit predominant Lenfosit zengin Nodler sklerozan Mikst selller Lenfosit-fakir. Anormal eritroid ve miyeloid ncllerin kemik iliinde otohemolize uramas pansitopeniye yol aar. Mediastende iyi snrl, solid, kapsll, yuvarlak, asemtomatik kitle yapar. Enfeksiyonlara ve Miyelom nefrozuna sekonder gelien anemileein yetmezlii en sk lm nedenidir.

Sistemik yaylmlarn olduka ge yaparlar. Beyin, kalp, akcier, bbrek, adrenal, dalak, karacier. Multipl miyelomda sklk srasna gre tutulan kemikler: Multifokal nisistem Langerhans Hcreli Histiositoz: Yetersiz hemoglobin sentezi sonucu hipokromik mikrositik anemi. ABReed Sternberg hcreleri A: Neoplastik lenfositik hcre proliferasyonu lenf nodu gibi ekstramedller lenfoid dokularda oluursa tmr lenfoma adn alr.

Fibrinolitik sistemin sekonder aktivasyonu ile trombositlerde ve fibrinde tkenme grlr, tketim koaglopatisi geliir.