DOUANE OORSPRONGSREGELS NIET-PREFERENTIEEL PDF

PROTOCOL II inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken .. vastgesteld in overeenstemming met de niet-preferentiële oorsprongsregels van . invoerrechten en oorsprongsregels); Zo lang dit akkoord niet ondertekend is, blijft het mogelijk dat de onder- Het gevolg: tussen de EU en het VK worden opnieuw douaneformaliteiten ingevoerd. goederen aantonen via preferentiële. de inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor [P], verweerder. . Canada voldoende is om Canadese niet-preferentiële oorsprong te verlenen aan het.

Author: Kigasho Vudorn
Country: Niger
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 2 December 2007
Pages: 450
PDF File Size: 20.19 Mb
ePub File Size: 3.37 Mb
ISBN: 880-9-71187-440-6
Downloads: 90904
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulugar

Controle wordt mogelijk door het invoeren van communautair toezicht op de invoer, invoering van een dubbele controle op uitvoer naar de Gemeenschap om dumping te voorkomen, communautair toezicht vooraf en achteraf in onderlinge handel, de afgifte van invoer- en uitvoercertificaten en door onderzoek naar het opwerpen van tariefdrempels.

De partijen verbinden zich er voorts toe elkaar onverwijld te raadplegen wanneer zich problemen mochten voordoen. De EG en de overeenkomstsluitende Cariforum-staten zien erop toe dat de bevoegde rechterlijke instanties op verzoek van de eiser, onverminderd de aan de rechthebbende wegens de inbreuk verschuldigde schadevergoeding en zonder schadeloosstelling van welke aard ook, de terugroeping of de definitieve verwijdering uit het handelsverkeer dan wel de vernietiging kunnen gelasten met betrekking tot de goederen waarvan zij hebben vastgesteld dat zij een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht vormen.

Technologische ontwikkelingen hebben geleid tot een toename van het aanbod van deze diensten als een pakket verwante diensten die alle of een deel van deze basisfuncties kunnen omvatten. De partijen kunnen beslissen of de betrokken overeenkomstsluitende Cariforum-staat de EG de gunstiger behandeling uit de vrijhandelsovereenkomst mag ontzeggen. Bij de toepassing van deze beginselen zullen de EG en de overeenkomstsluitende Cariforum-staten:. De EG en de overeenkomstsluitende Cariforum-staten behoeven de in sectie B bedoelde bescherming van geografische aanduidingen niet toe te passen op goederen waarvoor de desbetreffende aanduiding identiek is aan de term die in het normale taalgebruik op hun respectieve grondgebied de gangbare naam voor dergelijke goederen is.

De EG en de overeenkomstsluitende Cariforum-staten stellen passende waarborgen vast voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen, in het bijzonder met betrekking tot de overdracht van persoonlijke gegevens.

Zo bestaan diensten als web- of domeinhosting, datamining en gridcomputing allemaal uit een combinatie van basisfuncties van de diensten in verband met computers. De rechtbank ziet daarom geen aanleiding enig gevolg te verbinden aan het feit dat de hiervoor onder 4.

Handelsinstrumenten In de Europese handelsgemeenschap geldt een algemeen preferentieel stelsel. Voorts streven zij ernaar om elkaar vroegtijdig in kennis te stellen van voorstellen tot wijziging of invoering van voor de handel tussen de partijen bijzonder relevante SPS- regelingen of maatregelen.

Dat zij er niet mee bekend was dat verweerder al de beschikking daarover had, doet daar niet aan af.

Het Europese handelsbeleid stimuleert de intracommunautaire handel en zij komt op voor Europese belangen. The biodiesel brought from Canadian suppliers was stored in the same tanks as the biodiesel imported from the US; that is either douaen [G] or in [H]. Een octrooiaanvraag kan in een aanvraag voor bescherming van een gebruiksmodel worden omgezet, mits het verzoek daartoe gedaan is voor het octrooi is verleend.

  BROTHER DCP 7055 SCAN TO PDF

Wanneer dit op grond van een dergelijke berekening gerechtvaardigd is, bepalen de nationale regelgevende instanties, rekening houdend met het eventuele marktvoordeel dat een organisatie geniet die de universele dienst verleent, of er een mechanisme nodig is om de betrokken leverancier s te compenseren of de nettokosten van de universeledienstverplichtingen te delen.

Blijf op de hoogte rss email. Als een geografische aanduiding van de EG of een overeenkomstsluitende Cariforum-staat homoniem is aan een geografische aanduiding voor een derde land, is artikel 23, lid 3, van de TRIPs-overeenkomst van overeenkomstige toepassing.

Onder douanerechten worden verstaan alle rechten en heffingen, met inbegrip van alle aanvullende niet-preferentiesl of belastingen, die worden opgelegd in verband met de invoer of de uitvoer van goederen, met uitzondering van:.

Bijgevolg erkennen zij de noodzaak belangrijke verstoringen van de markten voor landbouw- en visserijproducten en voedingsmiddelen in de Cariforum-staten te voorkomen. De biodiesel is aangegeven onder GN-code 90 91 en als land van oorsprong is Canada aangegeven.

EUR-Lex – A(01) – EN – EUR-Lex

Biodiesel die aan norm EN voldoet onderscheidt zich niet in die mate van biodiesel die niet aan deze norm voldoet, dat kan worden gesproken van een product dat eigenschappen heeft en een specifieke samenstelling vertoont die de samengevoegde hoeveelheden biodiesel ieder voorheen niet hadden.

Dit hoofdstuk is van toepassing op maatregelen van de partijen of de overeenkomstsluitende Cariforum-staten inzake de toegang tot en het tijdelijke verblijf op hun grondgebied van stafpersoneel, afgestudeerde stagiairs, verkopers van zakelijke diensten, dienstverleners op contractbasis, beoefenaars van een vrij beroep en tijdelijke bezoekers voor zaken, in overeenstemming met artikel 60, lid 5.

Die kwaliteitsnorm houdt in dat aan bepaalde parameters voor de jodiumwaarde, de cetaanwaarde, het zwavelgehalte en de oxidatiestabiliteit moet zijn voldaan. Contracts were in place prior to the movement of any cargo. Onverminderd lid 1 staat de EG, onder de hieronder en in bijlage IV genoemde voorwaarden, toe dat beoefenaars van een vrij beroep uit de overeenkomstsluitende Cariforum-staten op het grondgebied van haar lidstaten diensten verlenen in de volgende subsectoren:. De partijen onderhouden een dialoog over regelgevingskwesties in verband met de elektronische handel, onder meer over de volgende onderwerpen:.

Alle leveranciers komen in aanmerking om de universele dienst te verzorgen. Om de werkmethoden te verbeteren en ervoor te zorgen dat hun optreden niet-discriminerend, transparant, doeltreffend, integer en verantwoordelijk is, nemen de EG en de overeenkomstsluitende Cariforum-staten de volgende maatregelen:. Geen bepaling van deze overeenkomst mag worden uitgelegd als beletsel voor de partijen en de overeenkomstsluitende Cariforum-staten om de toegang tot geneesmiddelen te bevorderen.

In afwijking van lid 2 komen de partijen overeen dat overheidsondernemingen die in de overeenkomstsluitende Cariforum-staten overeenkomstig de respectieve regelgeving onderworpen zijn aan specifieke sectorale voorschriften, niet gebonden zijn door of vallen onder de bepalingen van dit artikel. Bovendien moeten zij op de datum van indiening van het verzoek om toegang tot het grondgebied van de andere partij ten minste drie jaar beroepservaring [20] hebben in de economische sector waarop het contract betrekking heeft.

De partijen en de overeenkomstsluitende Cariforum-staten zorgen ervoor dat zij binnen 5 jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst over wetgeving ter bestrijding van onder hun rechtsbevoegdheid vallend concurrentiebeperkend gedrag beschikken en de in artikellid 1, bedoelde instanties hebben opgericht. De partijen zijn het erover eens dat de samenwerking tussen de nationale en regionale SPS-autoriteiten, met inbegrip van de bevoegde autoriteiten, belangrijk is met het oog op de bevordering van zowel de intraregionale handel als de handel tussen de partijen, alsook van het algehele proces van regionale integratie in het kader van het Cariforum.

  IN THE WONDERLAND OF NUMBERS SHAKUNTALA DEVI PDF

EUR-Lex Access to European Union law

De duur van de in de EG en de overeenkomstsluitende Cariforum-staten geboden bescherming voor niet-geregistreerde tekeningen en modellen bedraagt ten minste drie jaar vanaf de datum waarop de tekening of het model op het desbetreffende grondgebied voor het publiek beschikbaar werd gesteld. OJ L Regelgevende instanties moeten wettelijk gescheiden zijn van en mogen geen verantwoording verschuldigd zijn aan een niet-preferejtieel van koeriersdiensten.

De EG en de overeenkomstsluitende Cariforum-staten geven de verleners van diensten op het gebied van het internationale zeevervoer van de andere partij op redelijke en niet-preferenhieel voorwaarden toegang tot de volgende havendiensten: Dit artikel is van toepassing op producten die vallen onder bijlage I bij de WTO-overeenkomst inzake de landbouw. Nu door het bij elkaar voegen van de grondstoffen een mengsel in ontstaan dat een geheel vormt, kan dat mengsel wat de oorsprong betreft niet worden gesplitst naar de oorsprong van de diverse componenten waaruit njet-preferentieel is samengesteld.

De partijen zijn het erover eens dat een regelmatige dialoog nuttig is voor het verstrekken van reisadviezen. Chapter 11 Volume P. Wanneer het nationale recht erin voorziet, wordt bij niet-naleving van een bevel, indien passend, een dwangsom tot naleving van het verbod opgelegd. CPC 84, de VN-code voor diensten in verband met computers, heeft betrekking op de basisfuncties voor alle diensten met betrekking tot computers: De overeenkomstsluitende Cariforum-staten stellen uiterlijk op 1 januari een systeem voor de bescherming van geografische aanduidingen op hun respectieve grondgebied vast.

Aanbestedende diensten op het gebied van de nutsbedrijven kunnen de aankondiging over hun aanbestedingsplannen als bericht van aanbesteding gebruiken, mits de aankondiging zoveel als mogelijk van de in lid 4 bedoelde informatie bevat alsmede een verklaring dat leveranciers hun belangstelling voor de opdracht bij de dienst bekend moeten maken.

De partijen erkennen dat de informatie- en communicatietechnologie ICT in een moderne maatschappij een belangrijke sector is, die van niet-preverentieel is voor de stimulering van creativiteit, innovatie en het concurrentievermogen en voor een soepele overgang naar de informatiemaatschappij.

Beslissingen van beroepsinstanties worden daadwerkelijk ten uitvoer gelegd. Er is sprake van een gedifferentieerde behandeling, tussen armere landen en landen met een concurrerende industrie, en tussen gevoelige en niet-gevoelige producten.

Wanneer deze procedures niet onafhankelijk oorsprrongsregels van de instantie die bevoegd is om het betrokken administratieve besluit te nemen, zorgen de niet-peferentieel en de overeenkomstsluitende Cariforum-staten ervoor dat de procedures de facto in een objectief en onpartijdig onderzoek voorzien. De desbetreffende procedure biedt elke natuurlijke of rechtspersoon met een legitiem belang de mogelijkheid hieraan deel te nemen.

Eiseres heeft gesteld dat zij meer tijd nodig had om de hiervoor onder 4. Eiseres heeft derhalve voor eigen naam en eigen rekening aangiften gedaan.